Tar.gz

Cara mengcompress folder ke dalam file tar.gz

$ tar cfz namafile.tar.gz namafolder

Cara mengekstrak file tar.gz

$ tar zxvf namafile.tar.gz

Avatar

Resita has written 694 articles